wybierz kraj       English   
Zasady poufności
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest "Evoca Poland" sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000113513, kapitał zakładowy w wysokości 1.382.000 zł (w całości opłacony), REGON: 015152238, NIP: 9521890225, numer telefonu: +48 22 816 25 02 adres e-mail rodo@evoca.pl (dalej zwany również: „Spółką”).

1 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.1 Do wykonywania umowy: przeglądanie strony internetowej „www.saeco-professional.pl” („Strona”) i korzystanie z usług, które oferuje, włączając ewentualną sprzedaż produktów.
1.2 W celach marketingowych: np. w celu wysyłania automatycznych powiadomień drogą elektroniczną (sms, e-mail) lub drogą tradycyjną (pocztą) – informacji handlowych i promocyjnych dotyczących usług/produktów oferowanych przez naszą firmę lub inne firmy z grupy lub informacji o wydarzeniach przez nas organizowanych, badań rynku lub analiz statystycznych.
1.3 Obowiązki prawne: wypełnianie obowiązków przewidzianych przez właściwe rozporządzenia krajowe i ponadnarodowe.
1.4 Wysyłka newslettera: newsletter będzie wysyłany, jeśli poprzez rejestrację wyrażą Państwo chęć otrzymywania takiej usługi.
1.5 Prawa administratora: wykonywanie praw firmy i ich obrona, gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba.
1.6 Działanie Strony: systemy informatyczne i programy wspomagające działanie Strony w czasie normalnego funkcjonowania pozyskują dane osobowe, których przekazywanie jest konieczne do zastosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Nie są to informacje gromadzone w celu przyporządkowania do zidentyfikowanych zainteresowanych, ale które ze względu na swoją naturę mogłyby poprzez dopasowanie do danych przechowywanych przez Spółkę lub osoby trzecie pozwolić na identyfikację użytkowników Strony.
 
2 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1 Umowne: wykonanie umowy, w której są Państwo Stroną.
2.2 Cele marketingowe: zgoda (nieobowiązkowa, mogąca zostać wycofana w dowolnym momencie).
2.3 Obowiązki prawne: konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych.
2.4 Wysyłka newslettera: zgoda (nieobowiązkowa, mogąca zostać wycofana w dowolnym momencie).
2.5 Prawa administratora: uzasadniony interes.

3 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Cele umowne i obowiązki prawne: czas trwania umowy, a po jego zakończeniu przez okres zdefiniowany przez przepisy prawa.
3.2 Wysyłka newslettera i cele marketingowe: do wycofania zgody na przetwarzanie danych do tych celów. Dane związane z dokonanymi ewentualnymi zakupami będą przechowywane i przetwarzane przez 24 miesiące lub przez inny okres zdefiniowany przez przepisy prawa.
3.3 Prawa administratora: w przypadku sporu sądowego przez cały czas jego trwania do końca biegu terminów na wniesienie środków odwoławczych.
3.4 Działanie Strony: na czas trwania sesji.
Po upływie terminów przechowywania danych, o których mowa powyżej, Państwa dane osobowe będą usunięte, zniszczone lub przekształcone w dane anonimowe, zgodnie z technicznymi procedurami usuwania i backupu.

4 PRZETWARZANE DANE
4.1 Dane osobowe przetwarzane w celach umownych – obowiązki prawne – prawa administratora: dane imienne, teleadresowe, data urodzenia, dane zawarte w umowie, dane administracyjno-księgowe.
4.2 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu: dane imienne, dane kontaktowe, dane administracyjno-księgowe, dane związane z zakupami dokonanymi na Stronie, dane zebrane przez pliki cookie zainstalowane na Stronie.
4.3 Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera: dane kontaktowe.
4.4 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby funkcjonowania strony: adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników, które łączą się ze stroną, Ujednolicony Identyfikator Zasobów URI (Uniform Resource Identifier), godzina wysłania żądania do serwera, sposób wysłania żądania, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi zwracanej przez serwer (przyjęto, błąd itp.), inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika, informacje dotyczące zachowania użytkownika na Stronie, podstronach, które zostały odwiedzone lub wyszukiwane w celu dopasowania komunikatów Strony oraz sprecyzowanie danych dotyczących przeglądania strony, np. plików cookie.

5 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.1, do celów wymienionych w punkcie 1.1, jest obowiązkowe. Odmowa dostarczenia danych osobowych, o których mowa, będzie skutkowała brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Stronę dotyczących ewentualnych rezerwacji i sprzedaży produktów.
Przekazanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.2 i 4.3, do celów wymienionych w punkcie 1.2 i 1.4, jest nieobowiązkowe i wymaga Państwa zgody.
Niektóre dane osobowe, o których mowa w punkcie 4.4, są niezbędne do funkcjonowania strony, inne są używane do gromadzenia anonimowych informacji do celów statystycznych dotyczących używania Strony oraz aby zapewnić prawidłowe działanie strony. Te dane są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane osobowe, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni doprowadzić do Państwa identyfikacji, przetwarzamy jedynie w przypadkach, kiedy jest to niezbędne. Z tego powodu skonfigurowaliśmy naszą Stronę tak, aby użycie danych osobowych było ograniczone do minimum. W ten sposób przetwarzanie danych, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, zostało ograniczone do przypadków, w których jest to bezwzględnie konieczne, na żądanie władz sądowych i Policji (jak np. dane związane z ruchem na stronie, czas korzystania ze strony lub Państwa adres IP) lub dla potwierdzenia winy domniemanych przestępstw informatycznych na Stronie.

6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom będącym niezależnymi administratorami danych, takim jak władze pełniące nadzór i kontrolę oraz każdy publiczny lub prywatny podmiot wnoszący o przekazanie danych, a także spółkom grupy Evoca.
Administrator danych może przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, którym dostarczy także odpowiednie instrukcje postępowania. Dotyczy to:
a. firm organizujących e-mailowe kampanie marketingowe;
b. firm zajmujących się utrzymaniem i rozwojem stron internetowych;
c. firm zajmujących się badaniami rynku i pokrewnymi.

7 PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
Dane mogą być przekazywane i przetwarzane przez podmioty działające w ramach Unii Europejskiej i poza nią. Pełna lista krajów, w których działamy, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.evocagroup.com.
Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej tylko i wyłącznie do krajów, które według Komisji Europejskiej są w stanie zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń. Pełna lista tych krajów znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Przekazanie danych będzie także możliwe do miejsc, gdzie grupa Evoca zatroszczyła się o bezpieczeństwo danych, zwykle na mocy umów przekazania danych osobowych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Przykłady takich umów są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

8 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW – ODWOŁANIE DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kontaktując się ze Spółką pod adresem rodo@evoca.pl, Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich usunięcia, poprawienia błędnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, a także do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez art. 18 RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki.
Ponadto, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy zgody lub umowy przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi, Użytkownik ma prawo otrzymać dane w czytelnym formacie łatwym do odtworzenia na urządzeniach elektronicznych, a także, jeśli jest to technicznie możliwe, przekazać je innemu administratorowi.
Użytkownik ma prawo odwołać udzieloną zgodę do celów marketingowych w każdej chwili, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wyrażenia woli otrzymywania ww. informacji wyłącznie drogą tradycyjną, może on nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji jedynie drogą elektroniczną.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kraju członkowskiego, w którym obecnie mieszka lub pracuje, lub kraju, w którym doszło do domniemanego naruszenia praw.

9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich niepoprawnemu lub niezgodnemu z prawem użyciu lub przejęciu. Przypominamy jednak, że w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Państwa danych urządzenie, z którego Państwo korzystają, powinno być wyposażone w oprogramowanie antywirusowe, a dostawca usług internetowych powinien gwarantować bezpieczny przepływ danych np. przez zaporę firewall, filtry antyspamowe itp.

 

Ta strona lub narzędzia, z których korzysta, używają technologii plików cookie, w tym plików cookie "stron trzecich" niezbędnych do funkcjonowania strony oraz do realizacji celów wymienionych w "polityce plików cookie". Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub nie wyrażasz zgody na wszystkie lub niektóre pliki cookie, zapoznaj się z naszą "polityką plików cookie". Zamykając to okno, przeglądając tę stronę lub klikając jakikolwiek jej element, zgadzasz się na używanie plików cookie.

Zamknij